Skip to main content

White Snake Plant

Sansevieria trifasciata 'Bantel's Sensation"