Skip to main content

Giant White Bird of Paradise

Strelitzia nicolai