Skip to main content

Dwarf Bamboo

Pleioblastus pygmaea